Strona głównaKlauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Dimedic Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-341), ul. Pojezierska 90A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828100, adres e – mail: [email protected], nazywana dalej ADO.

2) ADO powołał Inspektora Ochrony Danych: Kamila Miśtala, z którym można kontaktować się pisząc na adres [email protected]

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, w postaci złożenia zamówionej oferty na realizację usługi Bezpieczne Miejsce Pracy,

4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO stosowne usługi wsparcia, w tym technicznego i informatycznego, którym powierzono lub udostępniono dane osobowe na mocy odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu tj. złożenia zamówionej oferty na realizację usługi Bezpieczne Miejsce Pracy.

7) Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wygenerowania i przesłania oferty na realizację ww usługi.

8) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania, otrzymania ich kopii, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania a także ich usunięcia.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terytorium EOG.

Organizatorzy

Partnerzy